De algemene voorwaarden kunt u ook hier downloaden

 1. Algemeen

1.1       Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan:

Opdrachtnemer: de ondernemer genaamd I.M. van Ham, handelend onder de naam  IVH Loopbaanadvies, die deze voorwaarden hanteert.

Opdrachtgever: de contractuele wederpartij van Opdrachtnemer; iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft tot door Opdrachtnemer geleverde diensten.

Cliënt: de natuurlijke persoon, tevens Opdrachtgever, die door Opdrachtnemer wordt begeleid of getraind

of
de door de Opdrachtgever aangewezen natuurlijke persoon die door Opdrachtnemer is geaccepteerd en die zelf op vrijwillige basis heeft gekozen voor begeleiding of training door Opdrachtnemer.

Training: onder training worden alle activiteiten verstaan die in groepsverband worden aangeboden.

1.2       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Opdrachtnemer en op alle overeenkomsten die Opdrachtnemer afsluit met haar Opdrachtgever.

1.3       Opdrachtnemer wijst toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

1.4       Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 1. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

2.1       Een overeenkomst komt tot stand

 1. a) Nadat de door Opdrachtnemer opgestelde offerte door de Opdrachtgever schriftelijk is bevestigd.
 2. b) Door ontvangst door Opdrachtnemer van een door de Opdrachtgever ondertekend inschrijfformulier
 3. c) Door ontvangst door Opdrachtnemer van een via internet of e-mail verzonden inschrijving.

2.2       De door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en gedurende 30 dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

 1. Aanleveren informatie

3.1       De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt.
De Opdrachtgever en/of de cliënt mogen bij de intake geen belangrijke gegevens van psychische, sociale, juridische of justitiële aard achterhouden die de voortgang van de begeleiding kunnen belemmeren of anderszins het belang van de cliënt kunnen schaden.

3.2       Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
Als na een maand de ontbrekende gegevens nog niet zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden en de geleden schade, waaronder winstderving, vergoed te krijgen.

3.3       Indien zich, in aanvulling op of afwijking van de informatie die door de Opdrachtgever en/of cliënt is verstrekt, alsnog omstandigheden voordoen of blijken die een belemmering vormen voor de uitvoering of tijdsduur van de opdracht dan kan Opdrachtnemer de begeleiding beperken, uitstellen of beëindigen.

3.4       Daar waar het verwerken van extra informatie, ontbrekende of onjuiste informatie meer tijd kost dan oorspronkelijk geoffreerd, heeft Opdrachtnemer het recht om meerwerk in rekening te brengen.

 1. Prijs

4.1       Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de door Opdrachtnemer gehanteerde tarieven exclusief BTW. In de prijs zijn niet begrepen reis- en verblijfkosten, alsmede alle overige kosten, zoals dagarrangement, maaltijden en overnachtingen van de cliënten. Waar van toepassing worden deze kosten separaat doorberekend.

4.2       Indien Opdrachtnemer met Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Opdrachtnemer gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief indien de jaargrens wordt overschreden.

4.3       De reiskosten en reistijd die de cliënt maakt, komen voor rekening van cliënt en/of Opdrachtgever.

4.4       De honorering die Opdrachtnemer zal ontvangen, wordt vooraf overeengekomen en is niet afhankelijk van het resultaat van de begeleiding.

4.5       Tarieven worden per opdracht vastgesteld.

 1. Facturering en betaling

5.1       Facturering door Opdrachtnemer vindt plaats uiterlijk vier weken voor aanvang van de werkzaamheden. Indien de aanmelding binnen deze termijn valt zal per ommegaande zal worden gefactureerd.

5.2       Opdrachtgever dient de factuur z.s.m. te betalen; het bedrag dient uiterlijk twee weken voor aanvang van de werkzaamheden door Opdrachtnemer ontvangen te zijn.

5.3       Indien Opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet voor aanvang van de overeengekomen werkzaamheden heeft voldaan, is Opdrachtgever in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtnemer heeft dan het recht de cliënt de toegang tot de training te weigeren cq de werkzaamheden op te schorten, ongeacht de verplichting van Opdrachtgever om het verschuldigde bedrag aan Opdrachtnemer te voldoen.

5.4       Bij langlopende overeenkomsten kan facturering in gedeelten, vooraf dan wel achteraf worden overeengekomen.

5.5       Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. de Opdrachtgever failliet is, of in surseance is;
c. de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
d. de Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt;

 1. de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de Opdrachtgever van toepassing wordt verklaard.

5.6       Bij zakelijke transacties is de Opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd vanaf dertig dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat Opdrachtnemer de dienst heeft geleverd, dan geldt een termijn van 30 dagen na de ontvangst van de dienst. Bij betalingsachterstand treedt de wettelijke rente van rechtswege in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is

5.7       Voor transacties met consumenten geldt de wettelijke rente welke is vastgesteld door de Nederlandse Overheid.
Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten worden als volgt berekend:
over de eerste € 3.000: 15%
over het meerdere tot € 6.000: 10%
over het meerdere tot € 15.000: 8%
over het meerdere tot € 60.000: 5%
over het meerdere vanaf € 60.000: 3%

Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd.

5.8       Indien Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.

5.9       Opdrachtnemer is gerechtigd om haar begeleiding op te schorten zolang de Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Dit geldt ook wanneer een vaste uitvoeringstermijn is afgesproken.

 1. Annulering

6.1       De Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te annuleren,met inachtneming van het bepaalde in de overige onderdelen van dit artikel.

6.2       Bij trainingen is kosteloze annulering door de Opdrachtgever tot vier weken voor aanvang van de training mogelijk. Bij annulering korter dan vier weken voor aanvang van de training wordt aan de Opdrachtgever 100% van de trainingsprijs in rekening gebracht. Verblijfskosten worden volledig in rekening gebracht, tenzij de betreffende reservering geannuleerd kan worden door Opdrachtnemer.

6.3       Bij annulering van afspraken binnen 48 uur voor het gesprek is de cliënt het volledige honorarium verschuldigd.

6.4       Voor alle overige overeenkomsten is kosteloze annulering mogelijk tot vier weken voor de overeengekomen startdatum van de werkzaamheden. Bij annulering korter dan vier weken is de Opdrachtgever een bedrag verschuldigd gelijk aan 50 % van de waarde van de opdracht over de eerste drie maanden van de werkzaamheden.

6.5       Indien onvoorziene omstandigheden, waaronder het aantal aanmeldingen of overmacht van de Opdrachtnemer, daartoe aanleiding geven, is Opdrachtnemer gerechtigd de werkzaamheden te onderbreken, dan wel uit te stellen, zonder dat Opdrachtnemer enige schadevergoeding verschuldigd is .

6.6       Opdrachtnemer behoudt, onder omstandigheden, zich de mogelijkheid voor om in overleg met de Opdrachtgever de trainer te vervangen.

 1. Trainingen in opdracht: uitvoering

7.1       Indien uitvoering plaatsvindt in een andere accommodatie dan een trainingslocatie van Opdrachtnemer of in een ruimte die verzorgd is door de Opdrachtgever, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor tijdige beschikbaarheid van accommodatie, aanwezigheid van de benodigde hard- en software en andere benodigde hulpmiddelen in operationele status, zoals schriftelijk is overeengekomen.

7.2       Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat het cursusmateriaal, behoudens voor zover aangeleverd door Opdrachtnemer, in voldoende mate aanwezig is (tenzij anders is afgesproken).

7.3       Indien de omstandigheden, als omschreven in de vorige leden, meebrengen dat de training naar oordeel van Opdrachtnemer niet kan worden gegeven, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor, na overleg met de Opdrachtgever, de training te staken, waarbij de hieruit voortvloeiende kosten voor rekening zijn van Opdrachtgever.

 1. Intellectueel eigendom en auteursrecht

8.1       De door Opdrachtnemer uitgebracht adviezen en rapportages evenals het aangeboden werkmateriaal en cursusmateriaal zijn uitsluitend bestemd voor de cliënt zelf en, onder voorbehoud van cliënt ‘s toestemming, tevens bestemd voor inzage door de Opdrachtgever.

8.2       Voor bekendmaking of ter beschikkingstelling van werk- en cursusmateriaal, adviezen en rapportages aan anderen dan Opdrachtgever en cliënt is voorafgaande toestemming nodig van Opdrachtnemer.

8.3       Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, cursusmateriaal, tekeningen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na de verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever.

8.4       Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

8.5       Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen ervaringen voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 1. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

9.1       Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.

9.2       Indien de nakoming langer duurt dan 3 maanden of blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

 1. Wijzigingen in de opdracht

10.1     Indien de omvang van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever na constatering schriftelijk onmiddellijk van het meerwerk in kennis stellen.

10.2     Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

10.3     Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 1. Ontbinding

11.1     Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling ,onder curatele stelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf of  indien de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de Opdrachtgever van toepassing wordt verklaard is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op de schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.

11.2     Een en ander laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

11.3     Opdrachtnemer is in het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan Opdrachtgever.

11.4     Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Opdrachtnemer verhindert, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

11.5     Omstandigheden, die een overmachtsituatie voor Opdrachtnemer opleveren zijn in ieder geval: Opdrachtgever of cliënt hebben belangrijke informatie voor de voortgang van de begeleiding achter gehouden; de cliënt is onvoldoende gemotiveerd om effectief te kunnen worden begeleid; gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.

11.6     Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Opdrachtnemer haar recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

 1. Vertrouwelijkheid en gedragscode

12.1     Iedere partij zal naar derden toe strikte vertrouwelijkheid in acht nemen met betrekking tot de ontvangen informatie van en over de wederpartij.

12.2     Indien en voor zover Opdrachtnemer schriftelijk rapport uitbrengt aan de Opdrachtgever, niet zijnde de cliënt, zal het rapport vooraf met de cliënt zijn besproken.

12.3     Opdrachtnemer verplicht zich te houden aan de meest recente gedragscode van het NOBOL

 1. Reclames, klachten

13.1     Reclames en klachten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 14 dagen na constatering door cliënt of Opdrachtgever, en dienen gericht te worden aan Opdrachtnemer.
De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

13.2     Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

13.3     Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9.

13.4     Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat Opdrachtnemer op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten, verjaren door verloop van 5 jaar na het afsluiten van de opdracht waarop zij betrekking hebben.

13.5     Bij overtreding van de gedragscode van het beroepskeuze register door Opdrachtnemer zijn Opdrachtgever en/of cliënt bevoegd de klacht ter kennis te brengen bij de Noloc.

 1. Aansprakelijkheid

14.1     Opdrachtnemer is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade als gevolg van door cliënt of Opdrachtgever ondernomen handelingen of gedrag dat mogelijkerwijs zou kunnen voortvloeien uit de begeleiding of de door Opdrachtnemer gegeven adviezen.

14.2     Opdrachtnemer is voorts slechts aansprakelijk voor tekortkomingen bij de uitvoering van de dienstverlening indien en voor zover deze het gevolg zijn van grove nalatigheid of een grove tekortkoming.

14.3     De aansprakelijkheid voor de schade wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Opdrachtnemer voor haar dienstverlening heeft ontvangen. Heeft de uitvoering van de opdracht langer dan 3 maanden geduurd dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium over de laatste 3 maanden.

14.4     Wanneer Opdrachtgever op grond van bovenstaande meent aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding dan dient hij, op straffe van verval, zijn aanspraken binnen bekwame tijd schriftelijk doch uiterlijk binnen 6 maanden na het beëindigen van de opdracht aan Opdrachtnemer kenbaar te maken.

 1. Buiten toepassing stelling van één of meer bepalingen

15.1     Indien één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden buiten toepassing wordt gesteld, blijven de overige bepalingen van kracht. Opdrachtnemer en Opdrachtgever spannen zich in om zoveel mogelijk naar de geest van de buiten gebruik gestelde bepaling te handelen.

 1. Toepasselijk recht en forumkeuze

16.1     Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bevoegd kennis te nemen van geschillen.
Nederlands recht is van toepassing.

Ingrid van Ham, eigenaar IVH Loopbaanadvies, Rotterdam, februari 2017